ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

1Kaneel Kaneel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Kaneel Kaneel 67081177

2Overeenkomst: de afspraak die worden gemaakt met Kaneel Kaneel. Deze zal schriftelijk vastgelegd moeten worden.

3AV: Algemene Voorwaarden

4Akkoord: akkoord geven kan mondeling, schriftelijk of via email. Alle drie deze methoden zijn bindend en rechtsgeldig.

5Projectopdracht: Overeenkomst over een specifiek project met een begin en eindpunt.

6Periodieke opdracht: Overeenkomst die blijft lopen, zonder specifiek eindpunt.

 

ARTIKEL 2. VAN  TOEPASSING OP

1Deze AV zijn van toepassing op alle diensten, offertes & Overeenkomsten die de opdrachtgever aangaat met Kaneel Kaneel.

2Door ja te zeggen tegen een offerte of opdracht verklaar je dat je Akkoord bent met deze AV.

3Andere AV zijn niet van toepassing, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken en schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

4Als enig onderdeel van deze AV niet geldig blijkt te zijn, zullen de overige onderdelen gewoon van kracht blijven.

5Akkoord geven maakt je ook aansprakelijk, ook al heb je niet de beslissingsbevoegdheid. De aansprakelijkheid voor het nakomen van de afspraak gaat dan over op jou i.p.v. het bedrijf waarvoor je zegt te tekenen.

 

ARTIKEL 3. JE RECHTEN & PLICHTEN

1De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig aanleveren van de afgesproken onderdelen. Vertraging hierin zorgt voor vertraging in de oplevering van het project.

2Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven om vertraging te voorkomen.

3In de footer van de website staat een verwijzing naar Kaneel Kaneel. Deze moet blijven staan zolang een ontwerp zoals gemaakt door Kaneel Kaneel voor minimaal 50% zichtbaar intact is.

5Kaneel Kaneel mag een afbeelding van het gemaakte product en verwijzing naar de website ter promotie gebruiken voor het eigen portfolio.

6Bij het aangaan van een overeenkomst hoort een betalingsverplichting. Als je deze niet nakomt kan dat gevolgen hebben (zie 4.7. Deze gevolgen heffen je verplichting tot betaling niet op.

 

ARTIKEL 4. RECHEN & PLICHTEN Kaneel Kaneel

1Kaneel Kaneel moet er alles aan doen om aan je wensen tegemoet te komen, binnen de afgesproken revisie rondes.

2Bij oplevering van de website, en na de nazorg is de website volledig geupdate.

3Kaneel Kaneel is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij een van de service pakketen wordt afgenomen.

4Kaneel Kaneel is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.

5Kaneel Kaneel heeft het recht om bepaalde taken uit te besteden aan derden, kosten en verantwoordelijkheid zijn dan voor Kaneel Kaneel.

6Kaneel Kaneel kan een overeenkomst eenzijdig beëindigen als de opdrachtgever zich niet aan de AV houdt.

7Kaneel Kaneel heeft het recht om een geleverd product tijdelijk uit de lucht te halen als de opdrachtgever niet de overeengekomen verplichtingen nakomt. Als deze intentie bestaat moet Kaneel Kaneel wel eerst de opdrachtgever op de hoogte brengen. Betalingsverplichting blijft.

 

ARTIKEL 5. DIVERSE BEPALINGEN

1Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3Kaneel Kaneel kan deze AV op elk moment aanpassen, zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Mocht er een onderdeel aangepast worden dan wel van invloed is op een lopende opdracht dan mag je de overeenkomst annuleren, binnen 14 dagen na kennisgeving van de vernieuwde AV. De oude AV blijven dan van kracht tot moment van beëindiging van de overeenkomst

4Kaneel Kaneel kan geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik stellen indien dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden. Een product of dienst mag in zo’n geval niet langer dan 12uur buiten gebruik zijn.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1Alle offertes zijn vrijblijvend. Beide partijen kunnen beslissen om deze niet te accepteren.

2Offertes uitgegeven door Kaneel Kaneel zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

3Een offerte wordt Overeenkomst op het moment dat je Akkoord geeft.

4Na een akkoord wordt een bevestiging gestuurd door Kaneel Kaneel, pas dan wordt de offerte/aanbieding een Overeenkomst .

5Wijzigingen aan een Overeenkomst moeten schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.

6Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

ARTIKEL 7. PRIJZEN, FACTUREN EN BETALINGEN

1Projectopdrachten kunnen niet gedurende een project in prijs veranderen. Tenzij het meerwerk betreft.

2Bij prijsverhoging van een periodieke opdracht wordt deze minimaal 3 maanden van te voren kenbaar gemaakt.

3Aanbetaling is 50% op de totale kosten exclusief meerwerk.

4De opdracht wordt pas ingepland na ontvangst aanbetaling.

5De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij het annuleren van de opdracht.

6Resterende 50% + meerwerk wordt gefactureerd na ontvangst opmerkingen laatste revisie ronde.

7De website wordt opgeleverd binnen 1 week na ontvangst eindbetaling.

8De nazorg van de website is 1 maand. Hierna wordt de website als volledig beschouwd en zijn wijzigingen niet meer kosteloos uit te voeren.

9Niet betalen betekend geen website online.

10Domeinen en hosting worden 2 maanden voor vervaldatum gefactureerd. Bij niet (op tijd) betalen van de factuur worden domein & hosting geannuleerd.

11Extra kosten die gemaakt worden door te laat betalen van domein en/of webhosting zijn voor jouw rekening.

12Facturen moeten binnen 14 dagen betaald worden.

13Facturen moeten betaald worden in de gefactureerde munteenheid.

14Bezwaar tegen het bedrag van de factuur is geen reden om niet te betalen.

15Als je niet op tijd betaalt worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 45,-.

16Als je na aanmaning nog niet betaalt wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Extra gemaakte kosten zijn dan voor jou.

17Verrekening van de factuur met een eventuele openstaande vordering op Kaneel Kaneel is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 8. PERIODIEKE OPDRACHTEN

Onderhoud pakket:

5Afname van een van onderhoud pakketen is minimaal 6 maanden.

6Opzeggen van de onderhoudpakketen is per de 1e van de maand,

7met een opzegtermijn van 1 maand.

8Er worden, 1 wekelijkse & 1 maandelijkse backup voor je in bewaring gehouden door Kaneel Kaneel.

9Kaneel Kaneel zal zorgen voor herstel van de website indien er een hack is geweest. Eventuele kosten hiervoor zijn voor Kaneel Kaneel.

10Kleine wijzigingen worden 1x per maand uitgevoerd, met een maximum van 60 minuten.

11Grotere wijzigingen zullen worden gefactureerd in tijdsblokken van 30 minuten.

 

ARTIKEL 9. WEBHOSTING & DOMEINEN

1Webhosting neem je af voor 1 jaar.

2Facturering is 2 maanden voor vervaldatum, zie 7.10

3Opzeggen van hosting is minimaal 1 maand voor einddatum.

4Tussentijdse opzegging betekend geen terugbetaling van de resterende termijn.

6Hosting is exclusief domeinnaam.

7Kaneel Kaneel heeft de hosting onder een reseller bij Neostrada lopen, als dit wijzigt wordt je minimaal 3 maanden vooraf ingelicht.

8Domeinnamen staan onder reseller bij Neostrada. Je bent zelf eigenaar van het domein en deze zal, na betaling eindfactuur ook overgeschreven worden op jouw naam.

9Kaneel Kaneel is niet verantwoordelijk voor verlies dat geleden wordt tijdens een verhuizing of het instellen van een domeinnaam

10Als je een verkeerde domeinnaam bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) word en gemaakte kosten niet terugbetaald.

11Kaneel Kaneel is niet verantwoordelijk voor het verlies van je recht op een domeinnaam als deze te laat wordt aangevraagd of betaald.

12Een domeinnaam waarvoor niet op tijd betaald wordt kan door Kaneel Kaneel op eigen naam gezet worden.

13Als je website uit zijn hosting groeit zal Kaneel Kaneel dit aangeven. Als je geen actie onderneemt om de hosting aan te passen kan de website tijdelijk uit de lucht gehaald worden , zodra de grenzen overschreden zijn.

15Alle emails worden op de server gescand op SPAM en virussen. Mocht het erop lijken dat een bericht een virus bevat dan zal de server van Kaneel Kaneel het bericht verwijderen zonder je hierover te vertellen (gebeurt automatisch).

16Als je de hosting beëindigd zonder verzoek tot verhuizing naar een andere host wordt de account verwijderd met al je inhoud.

 

ARTIKEL 10. MEERWERK

1Meerwerk is al het werk dat niet binnen de oorspronkelijke overeenkomst valt.

2Dit wordt gefactureerd bovenop de resterende 50% van de betaling.

3Tenzij anders overeengekomen kost meerwerk het geldende uurtarief.

4Extra pagina’s, revisies of toegevoegde functionaliteiten vallen onder meerwerk.

5Aanschaf van afbeeldingen uit de beeldbank valt onder meerwerk.

6Na het akkoord gaan met een onderdeel van het ontwerpproces kan je geen veranderingen meer aanbrengen. Mocht dit toch nodig zijn dan wordt dit berekend als meerwerk.

 

ARTIKEL 11. LEVERING EN LEVERTIJD

1Een leverdatum wordt afgesproken in de overeenkomst. Extra meerwerk, te late betaling of het te laat aanleveren van materialen hebben invloed op de afgesproken leverdatum. Voor iedere dag vertraging moet je 2 extra dagen bij de leverdatum optellen. Dit vanwege het strak inplannen van werkzaamheden door Kaneel Kaneel.

2Na oplevering komt het geleverde product in jouw verantwoordelijkheid.

3Korte overschrijding van de levertijd is geen wanprestatie en houdt alle overige verplichtingen in stand.

4Er is pas sprake van een wanprestatie bij de overtreding dat er later dan 1 maand na de leverdatum + extra tijd vanwege uitstel nog niet is opgeleverd, waarbij geen reden wordt gegeven.

5Wordt er een duidelijke reden gespecificeerd voor het overschrijden van de leverdatum, kan er nooit sprake zijn van wanprestatie.

6Oplevering is binnen 7 dagen na ontvangst eindbetaling.

 

ARTIKEL 12. EIGENDOM

1Kaneel Kaneel blijft eigenaar van een ontwerp voor zover dit zichtbaar blijft voor tenminste 50%.

2Op ieder gemaakt product komt een vermelding te staan naar Kaneel Kaneel, waarmee het creatieve eigendom wordt beschermd. Zie ook 3.3.

3Van 12.2 kan alleen afgeweken worden als dit schriftelijk afgesproken wordt en bevestigd is door twee partijen.

4De door Kaneel Kaneel ontwikkelde scripts, thema’s en programma’s blijven intellectueel & creatief eigendom van Kaneel Kaneel en mogen niet op een later moment gebruikt worden door een andere ontwikkelaar.

5De opdrachtgever krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het eigendom van Kaneel Kaneel met betrekking tot een product.

6Aangeleverde onderdelen worden door Kaneel Kaneel niet onderzocht op eigendomsrechten. De opdrachtgever heeft de plicht het intellectuele eigendom van derden respecteren, Kaneel Kaneel accepteert in deze gevallen geen verantwoordelijkheid voor misbruik van eigendom van derden.

7Alle door Kaneel Kaneel ontwikkelde projecten en producten kunnen door Kaneel Kaneel voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is bevestigd door ons beiden.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1Met uitzondering van opzet en/of bewezen grove schuld is Kaneel Kaneel niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- en/of overige indirecte schade.

2Aansprakelijkheid blijft beperkt tot al het gefactureerde voor een specifieke opdrachtgever in de laatste 12 maanden.

3Kaneel Kaneel is niet aansprakelijk voor schade, als zij is uitgegaan van verkeerde of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals jij die verstrekt.

4Kaneel Kaneel maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Kaneel Kaneel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen op de servers, domeinnaam registrant of anderen waarop Kaneel Kaneel geen invloed kan uitoefenen.

5Kaneel Kaneel is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden uiteraard na kennisgeving door haar doorgevoerd.

6Kaneel Kaneel is niet aansprakelijk voor fouten van derden, die de diensten van Kaneel Kaneel aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

7Kaneel Kaneel maakt voor haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Na oplevering is zij niet verantwoordelijk voor correct functioneren van de opgeleverde diensten na het aanbrengen van eigen wijzigingen.

8Het internet is steeds aan het verbeteren en veranderen, waardoor ontwikkelaars van de software of diensten (zoals gebruikt door Kaneel Kaneel) het nodig vind wijzigingen in hun software of diensten aan te brengen (updates). Gevolgen van deze wijzigingen vallen na de nazorgfase altijd buiten de verantwoordelijkheid van Kaneel Kaneel.

 

ARTIKEL 14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1In geval van overmacht kan Kaneel Kaneel de overeenkomst ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden opschorten. Hiervoor is geen rechtelijke toestemming nodig en het geeft nooit recht op schadeloosstelling.

2Overmacht is: elke vreemde oorzaak, die niet aan Kaneel Kaneel kan worden toegerekend, die het nakomen van de overeenkomst belemmert. In die mate dat niet redelijk is om te verwachten dat Kaneel Kaneel een overeenkomst nakomt.

 

ARTIKEL 15. PRIVACY BEPALINGEN

1De persoonsgegevens worden door Kaneel Kaneel gebruikt voor de eigen administratie, de nieuwsbrief en voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier toestemming voor is gevraagd en gegeven.

2De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven eigendom van de opdrachtgever. Deze worden niet voor andere projecten gebruikt.